Chương I: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác-Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản.

On

Nguồn website giaibai5s.com KIẾN THỨC CƠ BẢN * Phương trình sin x = a, -1 < a < 1 >> Nghiệm của phương trình là: x = arcsin a + k21; x = -arcsin a +(2k + 1)1, (k e Z) Chú…

Phần II. Nhiệt học-Chương V. Chất khí-Bài 31. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

On

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC    Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:    Nêu được các thông số p, V,T xác định trạng thái của một lượng khí.    Viết được phương trình trạng…