A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   Học xong bài này ta phải đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:

   Phát biểu được nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

   Nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. CẤU TẠO CHẤT

1. Những điều đã học về cấu tạo chất

– Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.

– Các phân tử chuyển động không ngừng.

– Các phần từ chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng ca ).

2. Lực tương tác phân tử

   Các vật có thể giữ được hình dạng và thể tích của chúng là do giữa các phần tư cấu tạo nên vật đồng thời có lực hút và lực đây. Độ lớn của nhữn, lực này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.

   Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đây. Kh khoang cách giữa các phần tư rất lớn (lớn hơn nhiều lần kích thước phân tử) thì lực tương tác giữa chúng coi như không đáng kể.

3. Các thể rắn, lỏng, khí

   Ta đã biết các chất tồn tại ở các thể thường gặp là : thể khí, thể lòng và thể rắn.

a/ Ở thế khí, các phân tử ở xa nhau (khoảng cách giữa các phân tu lớn gấp hàng chục lần kích thước của chúng). Lực tương tác giữa các phân tử rất yêu nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn. Do đó, chất khí không có hình dạng và thể tích riêng. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa và có thể nén được dễ dàng.

b/ Ở thể rắn, các phân tử ở gần nhau (khoảng cách giữa các phân tử chỉ vào cỡ kích thước của chúng). Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn rất mạnh nên giữ được các phân tử này ở các vị trí xác định và làm cho chung chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí cân bằng xác định này. Do đó, các vật rắn có thể tích và hình dạng riêng xác định.

c/ Thể long được coi là trung gian giữa thế khí và thể rắn.

   Lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thế khí nên giữ được các phân tử không chuyển động phân tán ra xa nhau. Nhờ đó, chất lỏng có thể tích riêng xác định. Tuy nhiên, lực này chưa đủ lớn như trong chất rắn để giữ các phân tử ở những vị trí xác định Các phân tử ky thế long cùng dao động xung quanh các vị trí cân bằng, nhưng những vị trí này không cố định mà di chuyển. Do đó chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chưa nó.

II. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí

   Chất khí được cấu tạo từ các phân tử riêng rẽ, có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

   Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyến động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.

   Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào nhau và chạm vào thành bình.

   Mỗi phân tử khi va chạm vào thành bình tác dụng lên thành hình một lực không đáng kể, nhưng vô số phân tử khí va chạm vào thành bình tác dụng lên thành bình một lực đáng kể. Lực này gây áp suất của chất khí lên thanh bình.

2. Khí lý tưởng

   Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm được gọi là khí lý tưởng. 

   Khí lí tưởng, theo quan điểm vĩ mô, là khí tuân theo hai định luật Boi-lo Ma-ri-ốt và Sác-lơ.

Đáp án

Nguồn website giaibai5s.com

Phần II. Nhiệt học-Chương V. Chất khí-Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
Đánh giá bài viết