A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   Học xong bài này ta phai đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:

   Nêu được có lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật.

   Nêu được nội năng gồm động năng của các hạt (nguyên tử, phân tử) và thể năng tương tác giữa chúng.

   Nếu được ví dụ về hai cách làm thay đổi nội năng

   Vận dụng được mối quan hệ giữa nội năng với nhiệt độ và thể tích để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan.

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. NỘI NĂNG

1. Nội năng là gì ?

   Do các phân tử chuyển động không ngừng nên chúng có động năng. Động năng phân tử phụ thuộc vào vận tốc của phân tử.

   Do giữa các phân tử có lực tương tác nên ngoài động năng các phần tử có: có thể năng tương tác phân tử, gọi tắt là thế năng phân tử. Thế năng phân tử phụ thuộc vào sự phân bố các phân tử.

   Trong nhiệt động lực học người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phần tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.

   Nội năng của vật được ký hiệu bằng chữ U và có đơn vị là jun (J).

2. Độ biến thiên nội năng

   Trong nhiệt động lực học người ta không quan tâm đến nội năng của vật mà quan tâm đến độ biến thiên nội năng (ΔU) cua vật, nghĩa là phần nội tăng thêm hay giảm bớt đi,

II. CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG

   Có hai cách làm thay đổi nội năng là thực hiện công và truyền nhiệt.

1. Thực hiện công

   Khi thực hiện công để ấn xuống mạnh và nhanh pit-tông của xilanh chứa khí, thì thể tích khí trong xilanh giảm đồng thời khí nóng lên. Nội năng của khí đã thay đổi. Các quá trình làm thay đổi nội năng như trên được gọi là quá trình thực hiện công.

   Ví dụ, khi ta cọ xát miếng kim loại trên mặt bàn (thực hiện công cơ học), miếng kim loại nóng lên. Nội năng của miếng kim loại đã thay đổi do có sự thực hiện công.

2. Truyền nhiệt

a/ Quá trình truyền nhiệt

   Cũng có thể làm cho miếng kim loại, khí trong xilanh nóng lên bằng cách cho tiếp xúc với một nguồn nhiệt.

   Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công như trên gọi là quá trình truyền nhiệt, còn gọi tắt là sự truyền nhiệt.

   Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác. 

   Ví dụ: nhúng miếng kim loại vào nước sôi, miếng kim loại nóng lên. Nội năng cua miếng kim loại đã thay đổi do có sự truyền nhiệt.

b/ Nhiệt lượng

   Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng (còn gọi tắt là nhiệt). ΔU = 2

   ΔU là độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt ; Q là nhiệt lượng vật nhận được từ vật khác hay tỏa ra cho vật khác.

   Công thức tính nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay tòa ra khi nhiệt độ thay đổi :Q= mcΔt

   trong đó :Q là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J) ; m là khối lượng (kg); c là nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K);Δt là độ biến thiên nhiệt độ.

Đáp án

Nguồn website giaibai5s.com

Phần II. Nhiệt học-Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực-Bài 32. Nội năng và sự biến thiên nội năng
Đánh giá bài viết