A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   Học xong bài này ta phai đạt được các yêu cầu tối thiểu sau:

   Phát biểu được định luật Sác-lơ

Vẽ được đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T)

Vận dụng giả được các bài tập về đẳng tích

B. HỌC BÀI Ở LỚP

I. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH

Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích khí không đổi là quá trình đẳng tích.

II. ĐỊNH LUÂT SÁC-LƠ

Từ thực nghiệm người ta thấy khi thể tích khí không đổi thì tỉ số  nên suy ra p ∼ T

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 

Gọi p1, T1 là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí ở trạng thái 1 ; p2 và T2 là áp suất và nhiệt độ của lượng khí này ở trạng thái 2. Ta có: 

Công thức tính nhiệt độ Ken-vin T theo nhiệt độ Xen-xi-út t là : T = t+ 273

III. ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường đẳng tích.

Ứng với các thể tích khác nhau của cùng một lượng khí ta có những đường đẳng tích khác nhau. Đường ở trên ứng với thể tích nhỏ hơn.

Đáp án

Nguồn website giaibai5s.com

Phần II. Nhiệt học-Chương V. Chất khí-Bài 30. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
Đánh giá bài viết