CHƯƠNG I: VECTƠ

Bài 1: Các định nghĩa

Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 3: Tích của vectơ với một số

Bài 4: Hệ trục tọa độ

Ôn tập chương I

CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o

Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Ôn tập chương II

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1: Phương trình đường thẳng

Bài 2: Phương trình đường tròn

Bài 3: Phương trình đường elip

Ôn tập chương III

ÔN TẬP CUỐI NĂM

Nguồn website giaibai5s.com

Mục lục: Giải bài tập Hình học lớp 10
Đánh giá bài viết