Giải bài tập Hình học lớp 10 – Chương 3: Phương pháp tọa độ mặt phẳng – Bài 3: Phương trình đường elip

On

I. Tóm tắt lý thuyết  Định nghĩa đường elip Định nghĩa Cho hai điểm cố định F1, F, và một độ dài không đổi 2a lớn hơn F1F2. Elip là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho: FM +…

Giải bài tập Hình học lớp 10 – Chương 3: Phương pháp tọa độ mặt phẳng – Bài 2: Phương trình đường tròn

On

I. Tóm tắt lý thuyết Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước: Phương trình đường tròn tâm I(a; b), bán kính R là: (x – a)2 + (y – b)2 = R2 Nhận xét: Phương trình đường tròn…

Giải bài tập Hình học lớp 10 – Chương 3: Phương pháp tọa độ mặt phẳng – Bài 1: Phương trình đường thẳng

On

I. Tóm tắt lý thuyết  1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Định nghĩa: Vectơ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ nếu và giá của u song song hoặc trùng với Δ Nhận xét: – Nếu là một…

Giải bài tập Hình học lớp 10 – Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

On

I. Tóm tắt lý thuyết  Định lí cosin Định lí: Trong một tam giác bất kì, bình phương một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh còn lại trừ đi hai lần tích của hai cạnh đó nhân với cosin…

Giải bài tập Hình học lớp 10 – Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

On

I. Tóm tắt lý thuyết Định nghĩa Cho hai vectơ khác vectơ . Tích vô hướng của là một số, kí  hiệu là , được xác định bởi công thức sau: 2. Các tính chất của tích vô hướng 3. Biểu thức…

Giải bài tập Hình học lớp 10 – Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180

On

I. Định nghĩa Với mỗi góc α (0 < α <180°) ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho và giả sử điểm M có tọa độ M(xo; yo). Khi đó ta định nghĩa: sin của…

Giải bài tập Hình học lớp 10 – Chương 1: Vectơ – Bài 1: Các định nghĩa

On

I. Tóm tắt lý thuyết  Định nghĩa: là một đoạn thẳng có hướng Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là gốc của vectơ. Hai vectơ được gọi cùng…