Bài 120: Giờ, phút

Bài 120: Giờ, phút Bài 120: Giờ, phút

Bài 120
GIỜ – PHÚT
I. GHI NHỚ:
* 1 giờ = 60 phút. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?
12 14
12 1
124
& 10
7
6
5
7
6
5
Giải bài tập toán 2 – Tập 2 – 47
Giải – Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút. – Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút (hay 2 giờ rưỡi). – Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút (hay 11 giờ rưỡi).
– Đồng hồ D chỉ 3 giờ. 2. Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào?
CREW
.
12 1
11 12 1
.
.
!
10
Mai ngủ dậy lúc 6 giờ.
00
Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút.
5
P
.
7
6
5
16
6
5
Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút.
Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút.
Giải – Tranh Mai ngủ dậy lúc 6 giờ ứng với đồng hồ C. – Tranh Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B. – Tranh Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút ứng với đồng hồ D.
– Tranh Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A. 3. Tính (theo mẫu):
1 giờ + 2 giờ = 3 giờ
5 giờ – 2 giờ = 3 giờ
5 giờ + 2 giờ = 4 giờ + 6 giờ = 8 giờ + 7 giờ =
| 9 giờ – 3 giờ = 12 giờ – 8 giờ = 16 giờ – 10 giờ =
Giải
a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ
4 giờ + 6 giờ = 10 giờ
| 8 giờ + 7 giờ = 15 giờ 48 – Giải bài tập toán 2 – Tập 2
b) 9 giờ – 3 giờ = 6 giờ | 12 giờ – 8 giờ = 4 giờ
16 giờ – 10 giờ = 6 giờ
III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ khi:
– Kim ngắn chỉ qua số 9 và kim dài chỉ số 3. – Kim ngắn chỉ số 3 và kim dài chỉ số 12.
– Kim ngắn chỉ giữa số 6 và số 7, kim dài chỉ số 6. 2. Tính: 7 giờ + 4 giờ = ;
8 giờ – 3 giờ = 9 giờ + 6 giờ = ;
15 giờ – 10 giờ =

Bài 120: Giờ, phút
Đánh giá bài viết