Đề: Hãy viết một bài nghị luận để nêu rõ tác hại của một trong các tệ nạn xã hội mà chúng ta cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ như cờ bạc, tiêm chích ma túy hoặc tiếp xúc với văn hóa phẩm không lành mạnh.

On

I. Yêu cầu – Đề bài yêu cầu viết một bài nghị luận. Như vậy, có thể kết hợp giải thích với chứng minh vấn đề. – Giải thích và chứng minh cho người đọc hiểu tác hại của một tệ nạn…

Đề: Chứng minh rằng văn học của dân tộc ta luôn đề cao những ai biết “Thương người như thể thương thân” và phê phán những kẻ thờ ơ, dửng dưng trước người gặp hoạn nạn

On

I. Yêu cầu – Sử dụng thao tác lập luận chứng minh. – Nội dung : Chứng minh rằng văn học của dân tộc ta luôn ca ngợi những ai biết “Thương người như thể thương thân” và nghiêm khắc phê phán…

Đề: Hãy giải thích câu nói của Go-rơ-ki: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

On

I. Yêu cầu – Về hình thức : viết đúng thể loại văn nghị luận với phép lập luận chủ yếu là giải thích (có kết hợp với chứng minh). – Về nội dung : làm rõ hai luận điểm. + Sách…

Đề: Từ bài Bàn luận về phép học của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học với hành

On

I. Yêu cầu – Xác định được luận điểm cơ bản của bài viết là “học phải đi đôi với hành”. – Để làm rõ được luận điểm đó, cần tuân theo trình tự lập luận của một bài văn giải thích….

Đề: Dựa vào hai văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò của những người lãnh đạo anh minh như Lí Công Uẩn và Trần Quốc Tuấn đối với vận mệnh đất nước

On

I. Yêu cầu – Lập luận giải thích kết hợp với chứng minh, vận dụng hợp lí và linh hoạt hai thao tác lập luận này. – Nội dung : Vai trò lãnh đạo của hai vị chủ tướng tài ba, anh…