Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả

– Đọc lại bài chính tả Trên đường mòn Hồ Chí Minh (từ đầu … đến Những khuôn mặt đỏ bừng.) | – Luyện viết các từ ngữ: trơn, vệt dài lúp xúp, xám, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập: 1. Điền vào chỗ trống:

al s hay x? – sáng uốt – xao ..uyến – sóng ánh – xanh cao | bị uốt hay uộc? – gầy g… – chải ch… – nhem nh… – n… nà * Kết quả đúng: al s hay x? – sáng suốt – xao xuyến – sóng sánh – xanh xao by uốt hay uộc?

gầy guộc – chải chuốt – nhem nhuốc – nuột nà

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 2-Tuần 20: Chính tả: Nghe – viết: Trên đường Mòn Hồ Chí Minh. Phân biệt s / x, uôt / uôc
Đánh giá bài viết
News Reporter