Phần hai. Địa lí Việt Nam-Bài 40. Thực hành – Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Hiểu được cấu trúc đứng và cấu trúc ngang của một lát cắt tổng hợp địa lí tự nhiên. . – Hiểu được mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành phần tự nhiên (địa…

Phần hai. Địa lí Việt Nam-Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Trình bày và giải thích được bốn đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam. – Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát…

Phần hai. Địa lí Việt Nam-Bài 35. Thực hành – thhực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Củng cố được kiến thức về khí hậu và thuỷ văn Việt Nam thông qua lưu vực sông Hồng (Bắc Bộ) và lưu vực sông Gianh (Trung Bộ). – Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu…

Phần hai. Địa lí Việt Nam-Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Trình bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của hai mùa; sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của các miền. – Nêu được những thuận lợi và khó…