Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?

| Huy có số bị xanh gấp đôi số bị đỏ. Nếu Huy có thêm 10 viên bi đỏ nữa thì số bị đỏ sẽ gấp rưỡi số bi xanh.

  1. Lúc đầu Huy có 10 viên bi xanh. b. Lúc đầu Huy có 10 viên bị đỏ. c. Lúc đầu Huy có số bị xanh nhiều hơn số bị đỏ là 5 viên. d.]Nếu có thêm 10 bị đỏ thì số bị đỏ nhiều hơn số bị xanh là 5 viên.
  2. Điền vào chỗ trống:

Biết tỉ lệ muối có trong nước biển là 2%.

80

  1. Muốn làm 1 tạ muối ăn có tỉ lệ nước 5% cần ..

……tấn nước biển.

  1. Muốn làm 1 tấn muối ăn có tỉ lệ nước 10% cần …………………… tấn nước biển. c. Từ 1 tấn nước biển làm được ……………… kg muối ăn có tỉ lệ nước chiếm 5%. d. Từ 1 tấn nước biển làm được ……………. tạ muối ăn có tỉ lệ nước chiếm 10%.
  2. Chọn A, B hay C?

Chia một khối gỗ hình lập phương cạnh 4dm thành 4 khối gỗ hình hộp chữ nhật có kích thước giống nhau. a. Chiều cao mỗi khối gỗ hình hộp chữ nhật có thể là:

| A. 2dm. B. 2,5dm. C. 3dm. b. Diện tích xung quanh của mỗi khối gỗ hình hộp chữ nhật có thể là:

  1. 16cm. B. 32dm. C. Cả A và B đều đúng. c. Diện tích toàn phần mỗi khối gỗ hình hộp chữ nhật có thể là:
  2. 30cm. B. 400m. C. Cả A và B đều sai. d. Thể tích mỗi khối gỗ hình hộp chữ nhật là:
  3. 4dm?. B. 8dm? C. 16dm”.
  4. Nối sao cho phù hợp.

Một người phải đi quãng đường dài 15km.

Nếu muốn đi trong 10 phút thì người đó phải đi với vận tốc là

100m/phút.

|

0

Nếu muốn đi trong 20 phút thì người đó phải đi với vận tốc là

5m/giây.

Nếu muốn đi trong 2 giờ 30 phút thì người đó phải đi với vận “ốc là

12km/giờ.

Nếu muốn đi trong 1,25 giờ thì người đó phải đi với vận tốc là

45km/giờ.

 Tiết 174: 1. a. Đ; b. S;c. Đ; d. Đ. 2. a. 4,75 tấn ; b. 45 tấn ; c. 21,05kg ; d. 22,22kg. 3. a. A ; b. C;c. B; d. C. 4. Nếu muốn đi trong 30 phút thì người đó phải đi với vận tốc là 5m/giây.

Nếu muốn đi trong 20 phút thì người đó phải đi với vận tốc là 45km/giờ. Nếu muốn đi trong 2 giờ 30 phút thì người đó phải đi với vận tốc là 100m/phút. Nếu muốn đi trong 1,25 giờ thì người đó phải đi với vận tốc là 12km/giờ.

Tiết 174. Luyện tập chung diện tích
5 (100%) 1 vote