Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?
  2. Hưng đi bộ với vận tốc 5km/giờ. Trong 1,2 giờ Hưng đi được 6km. 5 b. Hà đi bộ 1,5 giờ với vận tốc 100m/phút được quãng đường 9km. c. [Thái đi bộ 15 phút với vận tốc 2m/giây được quãng đường 1800m.
  3. JBình đi với vận tốc 90m/phút trong 2 giờ được 18km. TOUR CHÂU 2. Điền vào chỗ trống:

Một người đi xe đạp trong 2 giờ 15 phút. CUỐI TUẦN LÀM QSD KID SUCH MOI a. Nếu đi với vận tốc 2m/giây thì đi được quãng đường là ……………………. km. b. Nếu đi với vận tốc 12km/giờ thì đi được quãng đường là ……………………. km. c. Nếu đi với vận tốc 4km/giờ thì đi được quãng đường là ………………………. km. d. Nếu đi với vận tốc 150m/phút thì đi được quãng đường là … ……………….. km.

  1. Chọn A, B hay C?

Một người đi xe máy với vận tốc 45 km/giờ. TRỒb Anh TÓC LÔ ĐẤT LÀ NỘI a. Trong 1 giờ 30 phút người đó đi được quãng đường dài là: ĐI HÀ LƯỚI

  1. 60 km. AVAND B. 65 km. og S.C. 67,5 km. dig

. b. Trong 1,2 giờ người đó đi được quãng đường dài là: ĐỐI TÁC LÀ LẦN ĐẦU ..

  1. 54 km. BDT B. 60 km. TETC. 65 km. c. Trong 40 phút người đó đi được quãng đường dài là: ĐỘI CẢNH THI A. 40 km
  2. 30 km. OBL C. 25 km. 201 d. Trong 1 giờ 20 phút người đó đi được quãng đường dài là: Hà Lan
  3. 60 km. B. 65 km. mies C. 72 km. AOSTA 4. Nối sao cho phù hợp.

Nếu v = 50 km/giờ ;t= 1,2 giờ thì

S = 36 km.

Nếu y = 48 km/giờ ; t= 45 phút thì

s = 8 km.

Nếu y= 100m/phút ;t= 1 giờ 20 phút

S = 60 km.

  1. a. Đ; b. Đ; c. Đ; d. S. 2. a. 16,2 ; b. 27 ; c. 9 ; d. 20,25. 3. a. C; b. A ; c.B ; d. A. 4. Nếu v = 50km/giờ – s = 36km. Nếu y= 48km/giờ -s = 8km.

Nếu v = 100m/giờ – s = 60km. TÔI

Tiết 133. Luyện tập quãng đường
Đánh giá bài viết