Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?
  2. Hình hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 cạnh và 12 đỉnh. b. Các mặt của hình hộp chữ nhật có thể là hình vuông. c. Hình lập phương có 6 mặt đều là những hình vuông. d. Các cạnh của hình lập phương đều có độ dài bằng nhau.
  3. Điền vào chỗ trống: Hoa Hoàn MIG NHÀ PHỐ HÀ
  4. Hình hộp chữ nhật có nhiều nhất ……………. mặt bằng nhau. Thế b. Hình hộp chữ nhật có ít nhất ……………………. bằng nhau. c. Hình lập phương có ………….

……. cạnh bằng nhau. d. Hình lập phương có ……. ……….. mặt bằng nhau. T CHI THỜI

в

  1. Chọn A, B hay C?

Hình hộp chữ nhật bên có: chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm, chiều cao 3cm. a. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

  1. 24cm? B. 12cm
  2. Cả A và B đều sai. b. Diện tích hình chữ nhật CBNP là: Nhà cung
  3. 18cm. B. 12cm?. C. 24cm?. l c. Diện tích hình chữ nhật DCPQ là: A. 9cm. B. 12cm. C. 18cm”. d. Diện tích hình chữ nhật MNPQ là: A. 9cm2. B. 18cm. C. 24cm.

 

 Tiết 104: 1. a. S (8 đỉnh, 12 cạnh) ; b. Đ; c. Đ; d. Đ. 2. a. 4 ; b. 2 (2 mặt đối diện); c. 12 ; d. 6 (Tất cả các mặt đều bằng nhau) 3. a. A (6 x 4 = 24cm2); b. B (3 x 4 = 12 cm2); c. C (3 x 6 = 18 cm3):.d. C (4 x 6 = 24 cm2). D

Tiết 104. Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Đánh giá bài viết