Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?
  2. Một thế kỉ có 100 năm. b. Một năm có 6 tháng có 30 ngày. Hai c. DMột năm nhuận có 366 ngày. Chúng TP. d. Một tháng của năm nhuận có 28 hoặc 29 ngày.

2015

THÁO

HCM

  1. Điền vào chỗ trống: Đà LG G T OÀN BỘ GHẾ ĐÁ GRANITỐT.
  2. 1,5 ngày = ……………. giờ HC b. 3,75 giờ = …………… phút làm c. giờ = ………. phút

d.- ngày = ………… giờ. Đi 3. Chọn A, B hay C?

Bác Hồ sinh năm 1990 và mất năm 1969. a. Bác Hồ sinh ra ở thế kỉ nào: A.19. 1 B. 20. 2 C. Cả A và B đều sai. b. Bác Hồ mất vào thế kỉ nào: A. 19. B. 20. C. Cả A và B đều sai c. Bác Hồ sống:

  1. Trong 2 thế kỉ. B. Được 2 thế kỉ. C. Cả A và B đều đúng. d. Đến năm 2010:
  2. Bác Hồ đã mất được 41 năm. L À HOÀN TOÀN THẾ GIỚI B. Kỉ niệm lần thứ 120 ngày sinh của Bác Hồ. C. Cả A và B đều đúng.

Tiết 122:

C 1. a. Đ; b. S (4 tháng); c. Đ; d. S (29 ngày). 2. a. 36 giờ; b. 225 phút; c. 40 phút; d. 18 giờ. 3. a. A ; b. B; c. A ;d. C.

Tiết 122. Bảng đơn vị đo thời gian
Đánh giá bài viết