Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?

Một người đi xe đạp từ A đến B dài 20 km. a. Nếu đi với vận tốc 12km/giờ thì đi hết quãng đường trong 100 phút. b. Nếu đi với vận tốc 15 km/giờ thì đi hết quãng đường trong 1,3 giờ. c. Người đó đi từ A đến B hết 2,5 giờ. Vận tốc của người đó là 8km/giờ. d. Người đó đi từ A đến B hết 30 phút. Vận tốc của người đó là 40km/giờ.

  1. Điền vào chỗ trống:

Một người đi xe đạp từ A lúc 6giờ 30phút với vận tốc 10km/giờ để đến B. a. Nếu người đó đến B lúc 8 giờ thì quãng đường AB dài là …. b. Nếu người đó đến B lúc 8giờ kém 15phút thì quãng đường AB dài là ………… c. Nếu quãng đường AB dài 12km thì người đó đến B lúc …………giờ ……. phút.

  1. Nếu quãng đường AB dài 24km thì người đó đến B lúc ………..giờ …….. phút. 3. Chọn A, B hay C? Danh Con T Ổ HÀNH CHÍNH VÀ THẾ NÀO TÔM

Một đoàn tàu chạy từ A lúc 6giờ 15phút và đến B lúc 10giờ kém 5phút. Biết rằng đoàn tàu nghỉ đón khách tại các ga dọc đường hết 1giờ 10 phút.

  1. Nếu vận tốc của đoàn tàu là 36 km/giờ thì quãng đường AB dài là:
  2. 90km. B. 105km. C. 120km. b. Nếu vận tốc của đoàn tàu là 45 km/giờ thì quãng đường AB dài là:
  3. 120,5km. B. 112,5km. C. Cả A và B đều sai. Gion c. Nếu quãng đường AB dài 100 km thì vận tốc của đoàn tàu đó là:
  4. 40 km/giờ. B. 50 km/giờ. LỐI C. 60 km/giờ. NGƯỜI d. Nếu quãng đường AB dài 120 km thì vận tốc của đoàn tàu đó là: HLĐỂ A. 48 km/giờ. THẾ B. 800 m/phút. KHI C. Cả A và B đều đúng. 4. Nối sao cho phù hợp.

limb O p

Nếu y= 30 km/giờ; t= 1giờ 10phút thì

o

s

= 18km.

Nếu y = 36 km/giờ;t= 30 phút thì

s=90km.

Nếu y= 10m/giây ;t= 2,5 giờ thì

s= 40km.

STiết 136. 3

0 ). Ad 1. a. Đ; b. S; c. Đ; d. Đ. 2. a. 15km; b. 12,5km; c. 7giờ 42phút ; d. 8giờ 54phút 3. a. A; b. B; C. A ; d. C. 4. Nếu v = 30km/giờ – s = 18km. Nếu y= 36km/giờ – s = 90km.

Nếu y= 10m/giây – s = 35km.

Tiết 136. Luyện tập chung vận tốc quãng đường thời gian
Đánh giá bài viết