Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?
  2. Hình HCN dài 5cm, rộng 4cm có chu vi đáy là 18cm.

b.

Hình HCN dài 8cm, cao 3cm có diện tích đáy 24cm.

c.

Hình HCN có chu vi đáy 12cm, cao 3cm thì có DTXQ là 36cm.

d.]Hình HCN có diện tích đáy 12cm, DTXQ 36cm có DTTP 48cm.

  1. Điền vào chỗ trống:

Một hình hộp chữ nhật dài 10cm, rộng 6cm và cao 4cm. Động a. Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó là ………..

…………. cm. b. Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đó là …………

………….. cm. c. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là …

………..cm. d. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là ……….

………cm?

17

  1. Nối sao cho phù hợp.

Một hình hộp chữ nhật dài 8cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 3cm.

Diện tích mặt đáy của hình đó là

78cm

Diện tích xung quanh của hình đó là

15cm?.

Diện tích toàn phần của hình đó là

40cm?.

| Diện tích mặt bé nhất của hình đó là

|

158cm?.

Tiết 105: 1. a. Đ ; b. S;c. Đ; d. S (60cm) 2. a. 32 (16 x 2); b. 60 (10 x 6 ); c. 128 (32 x 4); d. 248 (60 × 2 + 128 = 248). 3. a. 40cm? ; b. 78cm? ; c.158cm? ; d. 15cm?.

Tiết 105. Diện tích xung quanh, toàn phần hình hộp chữ nhật 
Đánh giá bài viết