Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?
  2. Diện tích hình thang có đáy là 2cm và 5cm, chiều cao 3cm là 21cm”. b. Tam giác có đáy 2,5cm và chiều cao 1,2cm thì có diện tích 6cm”. c. Hình tròn có đường kính 4cm thì có chu vi 12,56cm. d. THình tròn có chu vi 18,84cm thì có diện tích 9,42cm. ORGAN
  3. Điền vào chỗ trống:
  4. Diện tích tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông là 4cm và 3cm là …… b. Diện tích hình thang có trung bình cộng 2 đáy là 5cm, cao 3cm là ……………..

.

  1. Hình tròn có đường kính 6cm thì có diện tích là ……………….. d. Hình tròn có diện tích 12,56cm thì có chu vi là ..

SOT DO

TE 3. Nối sao cho phù hợp. •

Một cái hồ hình tròn (hình vẽ) Biết diện tích lòng hồ là 314m, diện tích của bờ hồ là 138,16m.

EL HOE din ord och misde donnera

| Bán kính của lòng hồ đó là

62,8m.

Chiều rộng của bờ hồ đó là

10m.

Chu vi bờ hồ phía ngoài là

2m.

Chu vi của lòng hồ đó là

75,36m.

Tiết 103: 1. a. S; b. S;c. Đ; d. S. 2. a. 6cm?; b. 15cm2; c. 28,26cm2; d. 12,56cm. 3. a. 10m ; b. 2m ; c. 75,36m ; d. 62,8m.

Tiết 103. Luyện tập chung về diện tích
Đánh giá bài viết