Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)? a. Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài và chiều rộng.

Chu vi hình tròn bằng 3,14 lần độ dài đường kính của hình đó.

Diện tích tam giác bằng nửa tích của chiều cao và độ dài cạnh đáy. d. Diện tích hình tròn bằng 3,14 lần độ dài của bán kính hình tròn đó. 2. Điền vào chỗ trống:

  1. Hình vuông có cạnh 2,5cm thì có diện tích là ……. b. Hình thang có đáy lớn 5cm, đáy bé 4cm, chiều cao 2cm có diện tích là …….. c. Hình chữ nhật dài 1,5dm, rộng 8cm thì có chu vi là …………… ……… cm. d. Hình tròn có chu vi 6,28cm thì có diện tích là …………

… cm.

  1. Chọn A, B hay C?

Mảnh đất hình thang có đáy lớn 50m, đáy bé 30m, chiều cao 20m. N hà a. Diện tích của hình thang đó là: A. 800m.

  1. 0,08km. C. Cả A và B đều sai. b. Nếu chia mảnh đất thành 2 phần theo đường chéo thì: .
  2. Phần lớn có diện tích 500m. B. Phần bé có diện tích 500m”.
  3. Cả A và B đều đúng. c. Mở rộng mảnh đất thành hình chữ nhật dài 50m, rộng 20m thì :
  4. Diện tích mảnh đất mới là 1000m”. B. Diện tích phân tăng thêm là 400m”.
  5. Cả A và B đều sai. d. Thu hẹp mảnh đất thành hình chữ nhật dài 30m, rộng 20m thì:
  6. Diện tích mảnh đất mới là 800m. B. Diện tích phần giảm đi là 600m”. C CA A và B đều đúng 1 CHI NHÁNH MO N GHU

HH02 TÔM HET HTV giết

Tiết 159: 1. a. Đ; b. Đ; c. Đ; d. S. 2. a. 6,25cm? ; b. 9cm? ; c. 46cm (4,6dm); d. 3,14cm?

  1. a. A ; b. A;c. A ; d. B.
Tiết 159. Ôn tập về tính chu vi và diện tích một số hình
Đánh giá bài viết