Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đúng (Đ) hay Sai (S)?

Một hình hộp chữ nhật có diện tích đáy là 12cm, chiều cao là 2cm. a. Nếu chiều rộng là 2cm thì diện tích xung quanh là 32cm. b.]Nếu chiều dài là 4cm thì diện tích toàn phần là 28cm. c. Nếu chiều rộng là 2,4cm thì diện tích toàn phần là 30cm.

d.]Nếu chiều dài là 4,8cm thì diện tích xung quanh là 29,2cm?..

18 quanh là 29 222

THỂ

THAO VÀ

ÀI

  1. Điền vào chỗ trống:

HÀ CHO THUN ÁO Một hình lập phương có thể tích 64cm. a. Chu vi một mặt của hình đó là ………….. b. Diện tích một mặt của hình đó là …………. c. Diện tích xung quanh của hình đó là ……….. d. Diện tích toàn phần của hình đó là ……………

  1. Nối sao cho phù hợp.

Hình vẽ bên là một khối gỗ hình chữ thập.10 DOUGHT LO5200 Biết các kích thước đã cho như hình vẽ.

4c5M

3cm

Chu vi mặt đáy là

28cm?

1ст

Diện tích mặt đáy là

32cm.

Diện tích xung quanh là

88cm

Diện tích toàn phần là

32cm.

Tiết 162: 1. a. Đ; b. S; c. S; d. Đ.

  1. a. 16cm ; b. 16cm2; c. 64cm2; d. 96cm2. 3. Chu vi mặt đáy là 32cm. Diện tích mặt đáy là 28cm”. Diện tích xung quanh là 32cm2. Diện tích toàn phần là88cm.
Tiết 162. Luyện tập diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
Đánh giá bài viết