CHƯƠNG I: CƠ HỌC

Bài 1: Đo độ dài

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 6 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 6 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 6 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 7 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 7 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 7 SGK Vật Lý 6)

Câu 7 (trang 7 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 3 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 9 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 9 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 9 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 9 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 9 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 9 SGK Vật Lý 6)

Câu 7 (trang 10 SGK Vật Lý 6)

Câu 8 (trang 10 SGK Vật Lý 6)

Câu 9 (trang 10 SGK Vật Lý 6)

Câu 10 (trang 10 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B2 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B2 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 3.B2 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 4.B2 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 12 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 12 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 12 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 12 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 13 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 13 SGK Vật Lý 6)

Câu 7 (trang 13 SGK Vật Lý 6)

Câu 8 (trang 13 SGK Vật Lý 6)

Câu 9 (trang 13 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B3 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B3 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 3.B3 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước.

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 15 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 15 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 16 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 17 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 17 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 17 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B4 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B4 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 3.B4 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 4.B4 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 5: Khối lượng – Đo khối lượng

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 18 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 18 SGK Vật Lý 6)

Câu 3,4,5,6 (trang 18 SGK Vật Lý 6)

Câu 7 (trang 19 SGK Vật Lý 6)

Câu 8 (trang 19 SGK Vật Lý 6)

Câu 9 (trang 19 SGK Vật Lý 6)

Câu 10 (trang 19 SGK Vật Lý 6)

Câu 11 (trang 19 SGK Vật Lý 6)

Câu 12 (trang 20 SGK Vật Lý 6)

Câu 13 (trang 20 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B5 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B5 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 6: Lực – Hai lực cân bằng

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 21 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 21 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 21 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 22 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 22 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 22 SGK Vật Lý 6)

Câu 7 (trang 22 SGK Vật Lý 6)

Câu 8 (trang 23 SGK Vật Lý 6)

Câu 9 (trang 23 SGK Vật Lý 6)

Câu 10 (trang 23 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B6 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B6 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 3.B6 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 4.B6 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 24 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 24 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 25 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 25 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 25 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 25 SGK Vật Lý 6)

Câu 7 (trang 25 SGK Vật Lý 6)

Câu 8 (trang 26 SGK Vật Lý 6)

Câu 9 (trang 26 SGK Vật Lý 6)

Câu 10 (trang 26 SGK Vật Lý 6)

Câu 11 (trang 26 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B7 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B7 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 27 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 27 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 28 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 28 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 29 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 29 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B8 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B8 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 3.B8 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 9: Lực đàn hồi

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 31 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 31 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 32 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 32 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 32 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 32 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B9 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B9 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 3.B9 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 10: Lực kế – Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 34 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 34 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 34 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 34 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 34 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 34 SGK Vật Lý 6)

Câu 7 (trang 35 SGK Vật Lý 6)

Câu 8 (trang 35 SGK Vật Lý 6)

Câu 9 (trang 35 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B10 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B10 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 11: Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng

Giải bài tập SGK

Câu 1 (trang 36 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 37 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 37 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 37 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 38 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 38 SGK Vật Lý 6)

Câu 7 (trang 38 SGK Vật Lý 6)

Bài 13: máy cơ đơn giản

Câu 1 (trang 42 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 42 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 42 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 43 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 43 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 43 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao

Câu 1.B13 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 2.B13 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Câu 3.B13 (Bài tập nâng cao Vật Lý 6)

Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Câu 1 (trang 45 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 45 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 45 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 45 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 45 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao Vật Lý 6 – Bài 14

Bài 15: Đòn bẩy

Câu 1 (trang 47 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 48 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 49 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 49 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 49 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 49 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao Vật Lý 6 – Bài 15

Bài 16: Ròng rọc

Câu 1 (trang 50 SGK Vật Lý 6)

Câu 2 (trang 51 SGK Vật Lý 6)

Câu 3 (trang 52 SGK Vật Lý 6)

Câu 4 (trang 52 SGK Vật Lý 6)

Câu 5 (trang 52 SGK Vật Lý 6)

Câu 6 (trang 52 SGK Vật Lý 6)

Câu 7 (trang 52 SGK Vật Lý 6)

Bài tập nâng cao Vật Lý 6 – Bài 16

Bài 17: Tổng kết chương I

CHƯƠNG II: NHIỆT HỌC

Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 22: Nhiệt kế – nhiệt giai

Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tự (tiếp theo)

Bài 28+29: Sự sôi

Bài 30: Tổng kết chương II

Mục lục: Giải bài tập SGK Vật lý lớp 6
5 (100%) 23 votes