I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Dùng mặt phẳng nghiêng ta có thể kéo vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật, tuy nhiên phải kéo vật đi trên đoạn đường dài hơn. 

2. Dùng mặt phẳng nghiêng cho ta lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bay nhiều lần về đường đi và ngược lại.

Bài 14: Mặt phẳng nghiêng
Đánh giá bài viết