1. Với những vật rắn có hình dạng đặc biệt, ta có thể dùng công thức để tính thể tích:

* Hình hộp: V = a,b,c                      với a, b, c là kích thước hình.

* Hình cầu: V = (4/3)π.R3              với R là bán kính tròn.

* Hình trụ: V = π.R2.h                    với R là bán kính tròn, h là độ cao.

2. Vật có hình dạng bất kì thì ta dùng bình tràn và bình chia độ:

– Dùng bình chia độ:

+ Đánh dấu mực nước ban đầu trong bình chia độ: V1

+ Thả chìm vật vào bình chia độ đánh dấu mực nước: V2

+ Thể tích của vật: V = V2 – V1

– Dùng bình tràn (đối với vật không bỏ lọt vào bình chia độ)

+ Thả chìm vật vào bình tràn chứa đầy nước.

+ Dùng bình chia độ hứng toàn bộ nước tràn ra từ bình tràn.

+ Thể tích nước tràn ra chính là thể tích của vật rắn không thấm nước.

Bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước.
5 (100%) 1 vote