I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Trọng lực là lực hút của Trái Đất. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về Trái Đất.

2. Trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật đó.

3. Đơn vị của lực là Niutơn – viết tắt là N. Trọng lượng của quả cân 100g là 1N. Trọng lượng của quả cân 1kg là 10N.

Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực
5 (100%) 8 votes