Nguồn website giaibai5s.com

  1. Có 216 bút màu xếp đều vào 9 hộp. Hỏi 5 hộp như thế có bao nhiêu

bút màu ? Tóm tắt

Bài giải | 216 bút . Số bút màu có trong mỗi hộp là: 9 hộp:KAF+tti

216:9 = 24 (bút). ? bút

Số bút màu có trong 5 hộp là: 5 hộp: 1+ ++

  1. 24 x 5 = 120 (bút)

Đáp số: 120 bút màu

  1. Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2400 viên gạch. Hỏi muốn lát

nền 5 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch ? Tóm tắt

Bài giải 2400 viên Số viên gạch lát nền trong 1 căn phòng là: 4 căn phòng: 1 4

2400 : 4 = 600 (viên) ? viên Số viên gạch lát nền trong 5 căn phòng là: 5 căn phòng: – + + + = 600 x 5 = 3000 (viên)

Đáp số: 3000 viên 3. Số ?

Mỗi người đi xe đạp mỗi giờ đi được 9km. Thời gian đi | 1 giờ | 2 giờ 1 4 giờ 3 giờ | 5 giờ |

Quãng đường đi | 9km | 18km / 36km | 27km | 45km 4. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức: . a) 45 chia 9 nhân 2.

  1. b) 45 nhân 2 chia 9. 45: 9 x 2 = 5 2

45 2 : 9 = 90:9 = 10

= 10 . c) 56 chia 7 chia 2.

  1. d) 56 chia 2 chia 7. 56: 7:2 = 8:2
  • 56:2:7 = 28 : 7

..

= 4

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 121. Luyện tập Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Đánh giá bài viết
News Reporter