Bài 62 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 62 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài  Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx′, yy′. Trên xx′ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy′ vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho O là trung điẻm của mỗi đoạn thẳng ấy. Hướng dẫn: Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho: OC…