Bài 65 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 65 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Hướng dẫn: Dựa vào định nghĩa trang điểm của đoạn thẳng phải thoả mãn cả hai điều kiện:…

Bài 64 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 64 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài Cho hai đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD=BE=2cm. Vì sao C là trung điểm của DE? Hướng dẫn: Có C nằm giữa A và B, D nằm…

Bài 62 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 62 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài  Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng xx′, yy′. Trên xx′ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy′ vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho O là trung điẻm của mỗi đoạn thẳng ấy. Hướng dẫn: Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho: OC…

Bài 60 (trang 125 sgk Toán 6 tập 1)

On

Bài 60 (trang 125 sgk Toán 6 tập 1) Đề bài  Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao  cho OA=2cm,OB=4cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? b) So sánh OA và AB. c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao? Hướng dẫn: Điểm M là…