Bài 1 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Đoạn thẳng AB là gì?

Giải:

Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A, B và tất cả các điểm nằm giữa A, B.

Giaibai5s.com

Bài 1 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết