Bài 42 LUYỆN TẬP CHUNG I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: 5 + 6 8 + 7 9 + 4 = = = 16 + 5 = ,27 + 8 = 44 + 9 = 4 + 16 = 3 + 47 = 5 + 35 = 40 + 5 = 30 + 6 = 7 + 20 = Giải 40 + 5 30 + 6 7 + 20 5 + 6 = 11 8 + 7 = 15 9 + 4 = 13 2. Só? 16 + 5 27 + 8 44 + 9 = 21 = 35 = 53 = 45 = 36 = 27 4 + 16 3+ 47 5 + 35 = 20 = 50 = 40 25kg 20kg) 3043 …… kg 58 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Giải a) 45kg b) 451 3. Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng | 34 | : 45 | 63 | 17 | 44 Số hạng 17 48 29 46 36 | Tổng | Giải Số hạng | 34 | 45 | 63 | 17 44 Số hạng 17 48 29 46 Tổng | 51 | 93 92 63 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Lần đầu bản: 45 kg gạo. Lần sau bán: 38 kg gạo. Cả hai lần bản: -… kg cao? Giải Cả hai lần bán được số ki-lô-gam gạo là: 45 +38 = 83 (kg) Đáp số: 83 kg gạo 36 .80 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Túi gạo cân nặng mấy ki-lô-gam? A. 1kg 269 B. 2kg C. 3kg. D. 4kg Giải Khoanh câu (C) 3kg. Vì : 2kg + 2kg = Gạo +1kg . 4kg = Gạo +1kg Vậy Gạo nặng 3 kg II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính: a) 241 + 8I b) 30kg + 42kg = 2. Viết số thích hợp vào ô trống: số hang số hạng 27 251 – 121 26kg – 14kg = 14 25 62 48 8 16 1936 Tổng 3. Giải bài toán theo tóm tắt: Thu hoạch lần 1:55kg báp | ko bắp thu hoạch hai lần. Thu hoạch lần 2:45kg bắp Đáp số: 100 kg Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 59
Bài 42: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết