Bài 62 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

 Gọi  là giao điểm của hai đường thẳng  Trên  vẽ đoạn thẳng  dài , trên  vẽ đoạn thẳng  dài  sao cho O là trung điẻm của mỗi đoạn thẳng ấy.

Hướng dẫn:

Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho: OC = 3:2 = 1,5 (cm).

Trên tia Ox’ vẽ điểm D sao cho OD = OC = 1,5 (cm).

Tương tự với điểm E và F.

Giải:

Trên tia Ox vẽ điểm C sao cho: OC = 3 : 2 = 1,5 (cm)

Trên tia Ox vẽ điểm D sao cho OD = 1,5 (cm)

Trên tia Oy vẽ điểm E sao cho: OE = 5: 2 = 2,5 (cm)

Trên tia Oy’ vẽ điểm F sao cho: OF= OE = 2,5 (cm).

Giaibai5s.com

Bài 62 (trang 126 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết