Bài 8 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2 cm, OD = 2 OB.

Giải:

Giaibai5s.com

Bài 8 (trang 127 sgk Toán 6 tập 1)
Đánh giá bài viết