A. Khái quát nền kinh tế – xã hội thế giới-Bài 4. Thực hành. Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Kiến thức: Hiểu được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển. – Kĩ năng: Thu thập và xử lí thông tin, viết báo cáo. II….

A. Khái quát nền kinh tế – xã hội thế giới-Bài 2. Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá. – Trình bày được hệ quả của toàn cầu hoá. – Trình bày được biểu hiện của khu vực hoá. – Biết lí do hình…

A. Khái quát nền kinh tế – xã hội thế giới-Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

On

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC – Biết sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước: phát triển, đang phát triển, nước công nghiệp mới (NIC). – Trình bày được đặc điểm nổi…