Đề: Để nhân dân ta nhắc nhở nhau luôn luôn nhớ lời dạy: Người không học như học như ngọc không mài. Em hiểu câu nói trên như thế nào. Hãy chứng minh rằng trong môi trường học sinh, câu nói này có một ý nghĩa đặc biệt.

On

I. Yêu cầu – Kiểu bài lập luận giải thích kết hợp với chứng minh. – Giải thích một câu tục ngữ trong kho tàng tục ngữ của nhân dân về vai trò của việc học đối với mỗi người. – Chứng…

Đề: Hãy tìm hiểu người xưa muốn nhắn nhủ điều gì qua câu ca dao: Nhiễu điều phủ lấy giá gương – Người trong một nước phải thương nhau cùng

On

I. Yêu cầu – Kiểu bài lập luận giải thích. – Nội dung : giải thích lời khuyên trong câu ca dao Nhiễu điều … thương nhau cùng. II. Gợi ý – Nhớ lại những câu ca dao, tục ngữ có cùng…

Đề: Em hiểu như thế nào lời khuyên của nhân dân ta thể hiện trong câu ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng – Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

On

I. Yêu cầu – Kiểu bài lập luận giải thích. – Nội dung giải thích lời khuyên về tình thương yêu, đoàn kết II. Gợi ý – Chú ý giải thích các từ : bầu, bí, thương, khác giống, một giàn. –…

Đề: Tục ngữ có câu Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, nhưng trong thực tế có khi “Gần mực không đen, gần đèn không rạng”. Với những hiểu biết của mình, em hãy chứng minh điều đó

On

I. Yêu cầu – Kiểu bài lập luận chứng minh. – Làm rõ mối quan hệ giữa môi trường với nhân cách con người.  II. Gợi ý – Cần nhớ vấn đề nghị luận là : Ảnh hưởng của môi trường xã…