Nguồn website giaibai5s.com

  1. Hướng dẫn chung

– Khi làm bài tập 1, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc kĩ 3 khổ thơ. Sau đó, gạch dưới những hình ảnh so sánh trong mỗi khổ thơ.

– Khi làm bài tập 2, em cần đọc kĩ yêu cầu của đề bài, đọc lại 3 khổ thơ của bài tập 1. Sau đó, tìm từ chỉ sự so sánh trong mỗi khổ.

. Khi làm bài tập 3, các em chú ý đọc yêu cầu của bài tập, gạch dưới những sự vật được so sánh với nhau trong những câu thơ. II. Làm bài tập 1. Gạch dưới các hình ảnh so sánh trong ba khổ thơ sau: I al

Bế cháu ông thủ thỉ – Cháu khỏe hơn ông nhiều! Ông là buổi trời chiều. Cháu là ngày rạng sáng.

| Phạm Cúc m bl ..’, Ông trăng tròn sáng tỏ . . . .

Soi rõ sân nhà em . . .

Trăng khuya sáng hơn đèn đi ông trăng sáng tỏ.

| Trần Đăng Khoa Những ngôi sao thức ngoài kia” Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. * Kết quả đúng: Hình ảnh so sánh

| Kiểu so sánh a/ Cháu khỏe hơn ông nhiều!

hơn kém Ông là buổi trời chiều

ngang bằng Cháu là ngày rạng sáng.

ngang bằng b/ Trăng khuya sáng hơn đèn.

hơn kém c/ Những ngôi sao thức ngoài kia

hơn kém Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Me là ngon gió của con suốt đời.

ngang bằng

clo

  1. Tìm các từ chỉ sự so sánh trong các khổ thơ trên.

pộu . * Kết quả đúng:

a hơn – là – là; bỉ hơn, c/ chẳng bằng – là 3. Gạch dưới những sự vật được so sánh trong các câu thơ sau:

Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao.

| Đêm hè, hoa nở cùng sao Tàu dừa – chiếc lược chải vào mây xanh.

Trần Đăng Khoa 3 * Kết quả đúng: Quả dừa – đàn lợn ; Tàu dừa – chiếc lược 4. Tìm những từ so sánh có thể thêm vào những câu chưa có từ so sánh bài tập 3. * Kết quả đúng:

……..

Quả dừa | như, là, như là, tựa, tựa như, đàn lợn con nằm trên cao.

tựa như là, như thể, Tàu dừa 1 như, là, như là, tựa, tựa như, chiếc lược chải vào mây tựa như là, như thể,…

xanh.

Ila pitto

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 5: Luyện từ và câu: So sánh
Đánh giá bài viết
News Reporter