A. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN NHỚ

  1. Để thực hiện phép tính nhân (chia) một số đo thời gian với (cho) một số, ta có thể lần lượt tiến hành các bước như sau :

      – Viết số đo thời gian tham gia phép tính theo từng nhóm đơn vị;

      – Nhân (hoặc chia) từng nhóm đơn vị ở thừa số (hoặc số bị chia)          với số nhân hoặc chia ;

     – Nếu có một nhóm nào đó vượt quá đơn vị của mình thì tiến                 hành chuyển đổi và ghi kết quả sau khi chuyển đổi.

  1. Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

         V = S:t (y là vận tốc, s là quãng đường, t là thời gian)

Nguồn website giaibai5s.com

  1. BÀI TẬP ÔN LUYỆN Bài 1. Tính :

4,5 giờ x 7

3 phút 14 giây x3

8,4 phút x 4

5 giờ 23 phút x4

9,6 giây x 3

13 phút 32 giâyx2

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

10 ngày 3 giờ : 9 = A. 1 ngày 3 giờ ,

  1. 1 ngày 4 giờ C. 1 ngày 2 giờ
  2. 2 ngày 1 giờ. Bài 3. Một người thợ làm việc từ lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ được 2 sản phẩm cùng loại. Hỏi người đó muốn làm 7 sản phẩm như thế thì hết bao nhiêu thời gian ?

| Bài giải

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  1. a) 17 phút 18 giây + 9 phút 26 giây = 26 phút 44 giây
  2. b) 12 phút 36 giây + 3 giờ 12 phút : 3 = 5 giờ 16 phút c) 35 giờ 25 phút – 10 giờ 45 phút : 5 = 33 giờ 16 phút
  3. d) 4 phút 15 giây + 3 phút 7 giây x 4 = 16 phút 43 giây

Bài 5. Một người đi ô tô từ 9 giờ 15 phút đến 11 giờ 30 phút được quãng đường dài 108km. Tính vận tốc của ô tô.

Bài giải

.

Bài 6*. Hai người được giao làm 4 sản phẩm như nhau. Người thứ nhất bắt đầu

làm từ 7 giờ 10 phút đến 8 giờ 30 phút thì xong. Người thứ hai bắt đầu làm từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 22 phút thì xong. Hỏi trung bình mỗi sản phẩm người nào làm nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu phút ?

Bài giải

.

.

.

.

.

.

Tuần 26 Bài 6*. Thời gian người thứ nhất làm được 4 sản phẩm là :

| 8 giờ 30 phút – 7 giờ 10 phút = 1 giờ 40 phút

1 giờ 40 phút = 100 phút Trung bình 1 sản phẩm người thứ nhất làm trong thời gian là :

100 : 4 = 25 (phút) .. Thời gian làm được 4 sản phẩm của người thứ hai là : | 11 giờ 22 phút – 9 giờ 30 phút = 1 giờ 52 phút

1 giờ 52 phút = 112 phút Trung bình 1 sản phẩm người thứ hai làm trong thời gian là :

112 : 4 = 28 (phút) Vì 25 phút < 28 phút nên trung bình 1 sản phẩm người thứ nhất làm nhanh hơn người thứ hai và nhanh hơn là : 28 – 25 = 3 (phút) Đáp số : Người thứ nhất làm nhanh hơn người thứ hai và nhanh hơn 3 phút.

Tuần 26: Nhân số đo thời gian với một số-Chia số đo thời gian cho một số-Vận tốc
3.8 (76%) 5 votes