Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết chính tả – … ..

– Đọc lại bài chính tả Đôi bạn (đoạn 3) (trang 131). – Gạch dưới những tên riêng trong bài chính tả.

sẵn lòng, cứu người, …

– Viết xong, dò lại bài + chữa lỗi. II. Làm bài tập 1. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? – a – (châu, trâu): Bạn em đi chăn …., bắt được nhiều … chấu. | – (chật, trật): Phòng họp …. chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất ….. tự.

– (chầu, trầu): Bọn trẻ ngồi ….. hẫu, chờ bà ăn … rồi kể chuyện cổ tích. b – (bão, bảo): Mọi người … nhau dọn dẹp đường làng sau cơn … – (vẽ, vẽ): Em ….. mấy bạn … tươi vui đang trò chuyện. – (sữa, sửa): Mẹ em cho em bé uống …. rồi … soạn đi làm.

* Kết quả đúng: La – (châu, trâu): Bạn em đi chăn trâu, bắt được nhiều châu chấu.

|

– (chật, trật): Phòng họp chật chội và nóng bức nhưng mọi người vẫn rất trật tự.

– (chầu, trầu): Bọn trẻ ngồi chầu hẫu, chờ bà ăn trầu rồi kể chuyện cổ tích. bị – (bão, bảo): Mọi người bảo nhau dọn dẹp đường làng sau cơn bão. . | – (vẽ, vẻ): Em vẽ mấy bạn vẻ tươi vui đang trò chuyện.

– (sữa, sửa): Mẹ em cho em bé uống sữa rồi sửa soạn đi làm. .

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Tuần 16: Chính tả: Nghe – viết: Đôi bạn. Phân biệt tr / ch, dấu hỏi / dấu ngã
Đánh giá bài viết
News Reporter