Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính: 2718 9

32508 001 302

05 406 . 18 …

50

2 2718 : 9 = 302;

3250 : 8 = 406 (dư 2); 560917

3623 16 00 801

02 603 09

23 .

2 5609 : 7 = 801 (du 2); 3623 : 6 = 603 (dư 5) 2. Một đội công nhân phải sửa chữa 2025m đường ống nước, đội đã . sửa được 2 số mét đường ống đó. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường ống nữa ? Tóm tắt

Bài giải 2025m

Số mét đường ống đã sửa là: Đội: — | | |-

2025 : 5 = 405 (m) .: ?m ?m Sửa:

Số mét đường ống còn phải sửa là: 2025 – 405 = 1620 (m)

Đáp số: 1620m

? a) 3535 | 7.

03 | 505 35

  1. b) 5624| 8

02473

  1. c) 81209

020 92

2

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 112. Chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter