Bài 39 PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100 I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: 75 1 * 25 + 64 36 36 99 + 1 100 Giải 75 + 64 48 64 * 25 * 36 52 100 100 100 Giải a) 58 +12 0 +30 N b) 35 +15 0 -20 0 4. Một cửa hàng buổi sáng bản được 85 kg đường, buổi chiều bản được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bản được bao nhiêu ki-lô-gam đường? 85kg Tóm tắt: Buổi sáng: 8—- Buổi chiều: .. 15kg — ? kg Giải Buổi chiều cửa hàng bán được: 85 + 15 = 100 (kg) Đáp số: 100 kg đường II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính tổng các số hạng sau: 36 và 64; 53 và 47; 2. Số ? a) 28 +32+ 1 +40 b) 50 -10 ~ N +60 » N 74 và 26; 68 và 32. 1 Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 55
Bài 39: Phép cộng có tổng bằng 100
Đánh giá bài viết