– Số bị trừ – số trừ – Hiệu. Bài 7 | số BỊ TRỪ – số TRỪ – HIỆU I. THỰC HIỆN 59 – 35 = 24 sắp xếp phép tính: 59 35 Số bị trừ số trừ Hiệu 24 | 59 – 35 cũng gọi là hiệu. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu): Số bị trừ | 19 | 90 , | 87 | 59 | 72 Số trừ 6 30 25 50 0 13 Giải số bị trừ | 19 | 90 | 87 | 59 | 72 | Số trŇ 16 30 25 50 To Hiệu | 13 | 60 | 62 |9 172 | 34 34 Hiệu | 34 34 0 Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 13 Mãu: 2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết: a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25 b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12 c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33 d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22 25 54 Giải 7 a) 79 5 34 b) 54 38 12 d) 55 – 22 26 33 3. Một sợi dây dài 80m, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét? Tóm tắt: Sợi dây dài : 8dm. Cắt đi : 3dm. Còn lại : …dm? Giải Đoạn dây còn lại dài là: 8 -3 = 5 (dm) Đáp số: 50m III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tính: a) 75 60 87 52 35 40 80 41 b) Số bị trừ là 55, số trừ là 42. Vậy hiệu bằng bao nhiêu? Số bị trừ là 47, số trừ là 37. Vậy hiệu bằng bao nhiêu? 2. Một sợi dây dài 90m, cắt đi 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại là mấy đề-xi-mét? Đáp số: 60m. 14 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
Bài 7: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
Đánh giá bài viết