3 PHÉP TRỪ có NHỚ ” TRONG PHẠM VI 100 Bài 43 TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG I. GHI NHỚ | Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tìm x (theo mẫu): a) x + 3 = 9 b) x + 5 = 10; = 9-3 d) x + 8 = 19; x c) x + 2 = 8; e) 4 + x = 14; g) 3 + x = 10. · 1 Giải X xxx X 17 b) x + 5 = 10 c) x + 2 = 8 d) x + 8 = 19 x = 10 – 5 x = 8-2 X = 19 – 8 x = 5 = 11 e) 4 + x = 14 g) 3 + x = 10 – X= 14 – 4 x = 10-3 x = 10 x = 7 2. Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng | 12 | 3 | 15 Số hạng | 6 | | 24 . 21 | Tổng | 10 34 42 39 Giải số hạng | 12 | 9 | 10 15 21 17 1 số hạng | 6 | 1 | 24 | 0 | 21 | 22 | Tổng | 18 | 10 | 34 | 15 | 42 | 39 3. Một lớp có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh gái? Tóm tắt: Có: 35 học sinh. Trong đó: 20 học sinh trai. Hỏi có 2 học sinh gái. Giải Lớp học đó có số học sinh gái là: 35 – 20 = 15 (học sinh) Đáp số: 15 học sinh gái II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Tìm x: x + 6 = 8; 7 + x = 10; x + 9 = 19; 5 + x = 16 60 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 2. 56? + > 29 _+> 10 0 + 15 35 + 20 3. Giải bài toán theo tóm tắt: Vừa bưởi vừa cam: 68 cây Cây cam: 30 cây Cây bưởi: ? cây 57
Bài 43: Tìm một số hạng trong một tổng
Đánh giá bài viết