Bài 30 LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. a) – Trong hình tròn có mấy ngôi sao? – Trong hình vuông có mấy ngôi sao? – Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao? – Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao? b) Em phải về thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau? (Hướng dẫn: Muốn biết số này nhiều hơn (hay ít hơn) số kia mấy đơn vị ta lấy số lớn trừ số bé) 42 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Giải a) – Trong hình tròn có 5 ngôi sao. – Trong hình vuông có 7 ngôi sao. – Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao. – Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao. b) Em phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau. 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Anh: 16 tuổi Em kém anh: 5 tuổi Em: – tuổi Giải Tuổi em là: 16 – 5 = 11 (tuổi) Đáp số: 11 tuổi 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau: 11 tuổi Em: Anh hơn em: 5 tuổi Anh: – tuổi? Giải Tuổi anh là: 11 + 5 = 16 (tuổi) | Đáp số: 16 tuổi 4. Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà | thứ hai có bao nhiêu tầng? Giải Tòa nhà thứ hai có số tầng là: | 16 – 4 = 12 (tầng) Đáp số: 12 tầng | II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP Lớp 2A: Lớp 2B ít hơn lớp 2A: Lớp 2B: 38 học sinh 6 học sinh … học sinh? Đáp số: 32 học sinh Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 43
Bài 30: Luyện tập
Đánh giá bài viết