Bài 31 KI-LÔ-GAM I. GHI NHỚ Ki-lô-gam là đơn vị đo khối lượng, viết tắt là kg. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Đọc, viết (theo mẫu) 1kg 2kg 2kg 5kg Đọc Hai ki-lô-gam Năm ki-lô-gam Viết | 2kg 3 kg Giải Đoc Hai ki-lô-gam Năm ki-lô-gam Ba ki-lô-gam Viết 2kg 5kg 3 kg 2. Tính (theo mẫu): 1kg + 2kg = 3kg 10kg – 5kg = 6kg + 20kg = 24kg – 13kg = 47kg + 12kg = 35kg – 25kg = Giải 10kg – 5kg = 5kg; 6kg + 20kg = 26kg 24kg – 13kg = 11kg; 47kg + 12kg = 59kg; 35kg – 25kg = 10kg 3. Bao gạo to cân nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Tóm tắt: Bao gạo to cân nặng: 25kg Bao gạo bé cân nặng: Cả hai bao gạo cân nặng bao nhiêu kg? | Giải Cả hai bao gạo cân nặng là: 25 + 10 = 35 (kg) Đáp số: 35kg III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đọc và viết: 4kg; 8kc. 2. Tính: 17kg + 12kg = 20kg – 10kg = 8kg + 25kg = 14kg – 11kg = 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau: Bình cân nặng: 40kg cả hai bạn cân nặng… kg? An cân nặng: 30kg ) 10kg 6kg; 44 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1
Bài 31: Ki-lô-gam
Đánh giá bài viết