Bài 29 BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN I. GHI NHỚ | “Ít hơn” là số lượng giảm hơn so số lượng lần đầu đã cho. II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Vườn nhà Mai có 17 cây cam, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 7 cây cam. Hỏi vườn nhà Hoa có mấy cây cam? 17 cây Tóm tắt: Vườn nhà Mai: 7 cây Vườn nhà Hoa: ? cây Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 41 Giải số cây cam vườn nhà Hoa là: | 17 – 7 = 10 (cây) | Đáp số: 10 cây 2. An cao 95cm. Bình thấp hơn An 5cm. Hỏi Bình cao | bao nhiêu xăng-ti-mét? 8 8 8 8 8 8 Giải Bình cao: 95 -5 = 90 (cm) Đáp số: 90 cm. 3. Lớp 2A có 15 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có | bao nhiêu học sinh trai? Tóm tắt: 15 Học sinh Học sinh gái: 3 Học sinh Học sinh trai: -_____ ? Học sinh Giải số học sinh trai lớp 2A là: | 15 – 3 = 12 (học sinh) Đáp số: 12 học sinh III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP Lớp 2B có 20 học sinh gái, số học sinh trai ít hơn số học sinh gái 5 bạn. | Hỏi số học sinh trai lớp 2B. | Đáp số: 15 học sinh trai.
Bài 29: Bài toán về ít hơn
Đánh giá bài viết