Bài 21 LUYỆN TẬP I. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính nhẩm: 8 + 2 = 8 + 3 = 8 + 6 = 8 + 7 = 18 + 6 = 18 + 7 = 8 + 5 8 +9 18+9 = = = 8 + 4 = 8 + 8 = 18 + 8 = Giải 8 + 4 = 12 8 + 8 = 16 18 + 8 = 26 8 + 2 = 10 8 + 6 = 14 18 + 6 = 24 8 + 3 8 + 7 18 + 7 = 11 = 15 = 25 8 + 5 = 13 8 + 9 = 17 18 + 9 = 27 Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 31 2. Đặt tính rồi tính: 38 + 15; 78 + 9; 58 + 26 48 + 24; 68 + 13; Giải 68 . 38 48 78 58 + 15 24 13 13 9 26 72 87 84 53 3. Giải bài toán theo tóm tắt: 81 Gói kẹo chanh: 28 cải Gói kẹo dừa: 26 cái Cả hai gói: Giải | Cả hai gói có: 28 + 26 = 54 (cái) … cải? Đáp số: 54 cái kẹo 4. Só? +11 +11 +2573} +25 YA 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 28 + 4 = ? A. 68; B. 22; C. 32; Giải D. 24. Khoanh© 32.
Bài 21: Luyện tập
Đánh giá bài viết