Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

a)

0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

  1. b) Lt

60 000 65 000 70 000 75 000 80 00085 000 90 000 95 000 100 000

  1. Viết (theo mẫu): Viết số

| Đọc số 75 248 bảy mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi tám 30 795 ba mươi nghìn bảy trăm chín mươi lăm 85 909 | tám mươi lăm nghìn chín trăm linh chín

46 037 | bốn mươi sáu nghìn không trăm ba mươi bảy . 80 105 | tám mươi nghìn một trăm linh năm

41 600 | bốn mươi mốt nghìn sáu trăm 3. Viết (theo mẫu): . a) 7618 = 7000 + 600 + 10 + 8 1942 = 1000 + 900 + 40 + 2

9274 = 9000 + 200 + 70 + 4 5076 = 5000

4404 = 4000 + 400 + 4 2005 = 2000 … +5 b) 5000 + 700 + 20 + 4 = 5724 2000 + 400 = 2400

6000 + 800 +90 + 5 = 6895 2000 + 20 = 2020

5000 + 500 + 50 + 5 = 5555. 2000 + 7 = 2007 4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

  1. a) 2004 ; 2005 ; 2006 ; 2007; 2008, 2009, 2010. b) 8100 ; 8200 ; 8300 ; 8400 ; 8500 ; 8600 ; 8700. c) 70 000 ; 75 000; 80 000 ; 85 000 ; 90 000 ; 95 000 ; 100 000.
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 157. Ôn tập các số đến 100 000
Đánh giá bài viết
News Reporter