Bài 22 HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC I. THỰC HIỆN – Đọc được tên hình cho sẵn. – Hiểu được hình tứ giác là hình có 4 cạnh. – Hình chữ nhật là hình có 4 cạnh. 32 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Dùng thước và bút nối các điểm để có: a) Hình chữ nhật b) Hình tứ giác ULAUIIIIIIIIIIII I NATTIITTIINITI TUULIITTIT TTTTTTTTTTTT TITIP TI LIIT TITTITIITTI TUITIUITIT LLLLLLLLLLLLLLLL UUUUUUUUUUUU LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUT Đọc tên các hình trên. Giải b) Hình tứ giác a) Hình chữ nhật A м Hình tứ giác MNPQ Hình chữ nhật ABDE 2. Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác? a) b) OOC c) 1 hình tứ giác Giải a) 1 hình tứ giác; b) 2 hình tứ giác; 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được: a) Một hình chữ nhật b) Ba hình tứ giác và một hình tam giác Giải bài tập toán 2 – Tập 1 – 33 Giải b) Ba hình tứ giác a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác hoặc III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Trong mỗi hình sau có mấy hình tứ giác: a) 2. Ghi tên tất cả các hình tứ giác có trong hình bên: – Một hình chữ nhật là: … – Hai hình tứ giác là: …
Bài 22: Hình chữ nhật – Hình tứ giác
Đánh giá bài viết