Bai 20 38 + 25 II. THỰC HIỆN: (mẫu) nhớ qua 10 (hay một chục) | 38 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhở 1 ( 25 3 cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6 63 II. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP 1. Tính: 38 58 28 38 | + t36 + + 45. 27. 38. 44 4 | 32 Giải 28 38 58 48 38 45 36 59 27 38 83 94 87 76 68 44 75 68 12 47 32 48 4 8 33 72 79 80 81 52 2. Viết số thích hợp vào ô trống: Số hạng 18 28 Só hang 17 16 Tổng 38 18 80 41 53 34 30 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1 Giải Số hạng | 8 | 28 | 38 | 8 | 18 | 80 | Số hạng | 7 | 16 | 41 | 53 | 34 | 8 Tổng . 15 441 79 52 88 3. Đoạn thẳng AB dài 28cm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét? (xem hình vẽ). 61 —– ———-B——- 340m 28dm Giải Con kiến đi đoạn đường dài là: 28 + 34 = 62 (dm) Đáp số: 62 dm AVI 8 + 4 – 8 + 5 9 + 8 – 8 + 9 9 + 7 .. 9 + 6 18 + 8 – 19 + 9 18 + 9 – 19 + 8 19 + 10 – 10 + 18 Giải 18 + 8 < 19 + 9 18 + 9 = 19 + 8 19 + 10 >10 + 18 8 + 4 < 8 + 5 9 + 8 = 8 + 9 9 + 7 > 9 + 6 III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 1. Đặt tính rồi tính: 18 + 23; 2. Đặt phép tính theo lời giải: 58dm 48 + 17; 35 + 28. 27dm Ốc sên bò từ 0 đến Q được:……..
Bài 20: 38 + 25
Đánh giá bài viết