1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:

Mỗi chỉ 100 mét vải hoa. Mỗi chỉ 100 mét vải trắng.

a) Tuần 1 bán được 200 mét vải hoa. b

) Tuần 3 bán được 100 mét vải hoa.

c) Cả 4 tuần bán được 700 mét vải hoa.

d) Cả 4 tuần bán được 1200 mét vải.

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là 200 mét vải trắng.

2. Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2012 một huyện miền núi:

a) Số ngày mưa trong tháng 7 hơn tháng 9 là :

A. 5 ngày                  15 ngày                    C. 1 ngày

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là:

A. 92 ngày                36 ngày                      C. 12 ngày

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là:

A . 4 ngày                       B. 15 ngày               .12 ngày

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 26: Luyện tập Biểu đồ
Đánh giá bài viết
News Reporter