Nguồn website giaibai5s.com

1, Việt chính tả

– Đọc lại bài chính tả Cậu bé thông minh (từ Hôm sau… đến xẻ thịt chim) (trang 5, sách Tiếng Việt 3, tập 1).

– Gạch dưới những chữ viết hoa trong bài chính tả, . . – Luyện viết các từ ngữ: chim sẻ, sắc, xẻ, thưởng, luyện, … .

– Viết xong, dò lại bài xem mình viết đã đúng chưa. Nếu có chữ nào viết sai, dùng bút chì viết lại ra ngoài lề ngang hàng với chữ viết sai.

. II. Làm bài tập . 1. Điền vào chỗ trống: Bài tập

Kết quả đúng a/l hay n?

all hay n? – hạ …ệnh

– hạ lệnh – ..ộp bài

– nộp bài – hôm …,

. hôm no b/ an hay ang?

b/ an hay ang? – đ… hoàng

đàng hoàng – đ… ông

– đàn ông – s….. loáng

– sáng loáng . 2. Viết những chữ và tên chữ còn thiếu vào bảng sau: Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

xê hát

10 * Kết quả đúng:

Số thứ tự

Tên chữ

xế xê há

ch

tad

đê

.

Giải bài tập Tiếng Việt 3 Tập 1-Chính tả: Tập chép: Cậu bé thông minh. Phân biệt l / n, an / ang. Bảng chữ
Đánh giá bài viết
News Reporter