Bài 84 VI. ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP
1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 48 dầu, buổi chiều bản được 37/ dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?
48 lit
Tóm tắt: Buổi sáng:
37 lit
? lít Buổi chiều: – –
Giải Số lít dầu cả hai buổi bán được là: 48 + 37 = 85 (lít)
Đáp số: 85 lít dầu. 2. Bình cân nặng 32 kg, An nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
32 kg Tóm tắt: Bình: An:
———- 6 kg
? kg
Giái
An cân nặng: 32 – 6 = 26 (kg)
Đáp số: 26 kg 3. Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hải được bao nhiêu bông hoa?
24 bông hoa Tóm tắt: Lan:
16 bông hoa Liên:
? bông hoa
Giải Số bông hoa Liên hái được là:
24 + 16 = 40 (bông hoa)
Đáp số: 40 bông hoa.
* Viết số thích hợp vào các ô màu
4. Viết số thích hợp vào các ô màu:
1 | 2 | 3 | 4
DI
Giải Viết các số 5, 8, 11, 14 (theo thứ tự) vào các ô màu từ trái sang phải.
112 – Giải bài tập toán 2 – Tập 1

Bài 84: Ôn tập về giải toán
Đánh giá bài viết