Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính giá trị của biểu thức: a) 87 + 92 – 32 = 179 – 32 b) 138 – 30 – 8 = 108 – 8 . = 147

= 100 c) 30 x 2 : 3 = 60 : 3

  1. d) 80 : 2 x 4 = 40 x 4. = 20 2. Tính giá trị của biểu thức: a) 927 – 10 x 2 = 927 – 20
  2. b) 163 +90 : 3 = 163 + 30 .

= 193..

= 160

:

= 907

.

  1. d) 106 – 80 : 4 = 106 – 20

.

= 86

  1. c) 90 + 10 x 2 = 90 + 20

= 110 3. Tính giá trị của biểu thức: a) 89 + 10 x 2 = 89 + 20

= 109 c) 46 + 7 x 2 = 46 + 14

.

  1. b) 25 x 2 + 78 = 50 + 78

= 128 d) 35 x 2 + 90 = 70 + 90

.

= 60

= 160

  1. Nối (theo mẫu):

| 90: 3:2

(106)

50 ~ 3:5

30

8 + 2 x 30

15

80 – 5 x 7

68

100 + 36:6

45

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 78. Luyện tập Tính giá trị của biểu thức
Đánh giá bài viết
News Reporter